Szanowni Państwo

Komunikat nr 2 z dnia 06.11.2020

W dniu 5 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1960 zostało publikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W sposób generalny rozporządzenie przedłuża okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty do dnia 29 listopada 2020 r.

W odniesieniu do szkolnictwa artystycznego rozporządzenie wprowadziło następujące zmiany: 

ustalono sposób funkcjonowania wszystkich typów szkół i placówek artystycznych na zasadzie wykorzystywania metod i technik kształcenia na odległość, -  zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, czyli w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.). 

W związku z powyższym zajęcia nadal realizowane będą ZDALNIE z wykorzystaniem pakietu Office 365 w aplikacji TEAMS.

 

 

Komunikat nr 1 z dnia 26.10.2020

W dniu 24 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy epidemicznej na terenie całego kraju oraz wprowadzeniem dodatkowych działań związanych z przeciwdziałaniem rozszerzaniu się epidemii wirusa Sars-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, ograniczeniu ulega także funkcjonowanie szkół artystycznych.

Ograniczenie funkcjonowania ustalono  na okres od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r.

W przypadku szkół artystycznych ograniczenie funkcjonowania  polega na wdrożeniu we wszystkich typach szkół artystycznych publicznych i niepublicznych realizacji zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

W związku z powyższym zajęcia realizowane będą ZDALNIE z wykorzystaniem pakietu Office 365 w aplikacji TEAMS.

 

 

 

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową sprawuje:

 LOGO MEN

Szkoła laureatem konkursu  Orły Edukacji 2019

orly