biiilettt

Przyjęcie do szkoły odbywa się na podstawie przesłuchania i badania predyspozycji muzycznych kandydata.
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły jest:


ukończenie 5 roku życia - sześcioletni cykl kształcenia
ukończenie 8 roku - czteroletni cykl kształcenia


Podanie o przyjęcie do szkoły na rok szkolny należy składać w sekretariacie szkoły - Radom ul. Wierzbicka 55

Podanie o przyjęcie do szkoły Podanie

Regulamin rekrutacji

Zapisy i szczegółowe informacje pod nr telefonu:
603-912-116 

O przyjęciu do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Radomiu decyduje Dyrektor Szkoły na podstawie wyników przesłuchania. Lista uczniów przyjętych do szkoły podawana jest do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń.
Uczeń rozpoczyna naukę w Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Radomiu po podpisaniu odpowiedniej umowy o naukę oraz po uiszczeniu opłaty wpisowej.

Opłaty na rok szkolny:
Miesięczna opłata za naukę w Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia – tzw. „ czesne” wynosi 290 zł., płatne przez 12 miesięcy w roku. W ramach czesnego uczeń może uczęszczać na wszystkie dodatkowe zajęcia, wskazane w ofercie programowej. Po przyjęciu ucznia do szkoły pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa, która wynosi 300 zł.

Serdecznie zapraszamy!!!


Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową sprawuje:

 LOGO MEN